TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo bei paslaugų užsakymo taisyklės (toliau „Taisyklės“), apibrėžia elektroninei prekybai taikomas nuostatas, Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau „Šalių“) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo būdus ir tvarką, „Šalių“ atsakomybę, asmens duomenų apsaugą ir kt. su prekių pirkimu – pardavimu  bei paslaugų užsakymu Moller auto elektroninėje parduotuvėje susijusias nuostatas. Pirkėjui jas patvirtinus, tampa teisiniu dokumentu, privalomu Šalims.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti „Taisykles“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie „Taisyklių“ pakeitimus ar papildymus pranešama elektroninėje svetainėje.

1.3 Elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje, turi įrašyti pirkimo – pardavimo operacijai reikalingą informaciją. Pirkėjas, patvirtindamas šias „Taisykles“ sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti prekių ar paslaugų pardavimo elektroninės parduotuvės tikslais. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas, telefono numeris būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais, turi skyriaus „Mano duomenys“, laukelį “Naujienos el. paštu” palikti nepažymėtą.

2.2. Pardavėjas patvirtina, jog registracijos metu pateikti asmens  duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje tikslais, pardavėjo veiklos analizės tiesioginiams rinkodaros tikslais (išskyrus kai 2.1. p. Pirkėjas nepageidauja). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymu ir jo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes ar paslaugas ir suformavęs pirkinių krepšelį, bei pasirinkęs apmokėjimo būdą, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ar užsakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės  nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus numatytus 4.4 p.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697.

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir ji nebuvo naudojama. Vartotojas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nuostatų, taip pat kitų elektroninėje parduotuvėje nurodytų sąlygų  bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti, Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus. Išskirtiniais atvejais Pardavėjas gali panaikinti Pirkėjo registraciją, informuodamas Pirkėją elektroniniu laišku ir nurodydamas priežastis.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą (Taisyklių 8.2 ir 8.3 skirsniai), nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

6.3 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir saugoti Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse“ dėl asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu,  Taisyklių 9 skirsnyje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius tokią prekę priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas (jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas) nuo atsisakymo gavimo dienos.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus 4.2. p. numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. p. numatytai sąlygai. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, jei šių išlaidų nepadengia pardavėjas.

 8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje suformuotame užsakyme ir sąskaitoje-faktūroje nurodomos eurais su PVM.

8.2. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Elektroninio apmokėjimo paslaugą Moller auto parduotuvei teikia Paysera LT, UAB. Atsakomybė už bankininkystės prisijungimo duomenų saugumą šiuo atveju tenka Pirkėją aptarnaujančiam bankui.

8.3. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas artimiausiame banko skyriuje, perveda pinigus į Moller auto  banko sąskaitą.

8.4. Atsiskaitydamas Taisyklių 8.2. ir 8.3. skirsniuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Šiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.2. skirsnyje numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedama formuoti prekių siunta ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.5. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, ir jas užsakius (Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju), Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama išankstinė sąskaita, kurioje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius (pristatymo mokesčius ir kiti.) remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtiniais  pateikti duomenis.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir kontaktinius telefonus.

9.2.  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos jo nurodytu adresu ir pagal kitus Pirkėjo pateiktus duomenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas užsakydamas prekes, nurodo kitą pristatymo adresą, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo adreso ar dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (prekes pristatantis kurjeris).

9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui, vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais tiekimo terminais. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui per 2-5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip). Sandėlyje trūkstant reikiamų prekių, pirkėjas yra informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą ir gaunamas jo sutikimas. Jei vartotojas nesutinka laukti , vadovaujantis Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 4 dalimi, jis turi teisę, vienašališkai nutraukti sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus.

9.6. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7. Pretenzijas dėl asortimento neatitikimo (pvz., trūkstamų dalių, sumaišytų detalių, spalvų ar atspalvių neatitikimo) vartotojas gali pareikšti per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Vadovaudamasis bendrosiomis Civilinio kodekso nuostatomis, bet ir Civilinio kodekso 6.331-6.632 straipsniuose nustatyta tvarka. Vartotojas pretenziją dėl prekės kokybės, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.335, 6.338, 6.363 straipsnių nuostatomis, gali pareikšti per 2metų laikotarpį nuo prekės gavimo dienos (įstatyminė garantija), jeigu pardavėjas neįtvirtinta ilgesnio garantijos termino (komercinė garantija).

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių bendrosios savybės nurodomos prekės aprašyme.

10.2. Pirkėjas turi teisę gauti teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes. Pardavėjas įsipareigoja suteikti neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes.

 10.3. Pardavėjas suteikia prekių kokybės garantiją, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos. Vadovaujantis Civiliniu kodeksu, pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą): vartotojams ši nuostata įtvirtinta Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalyje, kitiems asmenims (tarp jų ir juridiniams) – Civilinio kodekso 6.317 straipsnio 2 dalyje. Garantiją pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnis).

10.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų ir, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančias kompanijas.

10.5. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi informacijai, esančiai bet kurios rūšies laikmenose. Išlaidos, susiję su prarastų duomenų atstatymu ar nuostoliai dėl duomenų praradimo neatlyginami.

10.6.   Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudotis terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtu suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10.7. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama elektroninės parduotuvės taisyklių punkte nr. 11.6.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos, vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

 11.2. Norėdamas grąžinti prekę Taisyklių 11.1 punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas Pirkėjui prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke. Pardavėjas gavęs vartotojo prašymą patvirtina tai elektroniniu paštu. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 4.2 punkte numatyta tvarka.

11.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

        - grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

        - prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

        - prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, t.y. turi būti nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šio punkto reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

        - grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios ji buvo pateikta Pirkėjui;

        - grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą Taisyklių 11.2 punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu         , arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte  numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pasiimti iš Pirkėjo ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

11.6. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.8. Vartotojui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį (dėl netinkamos prekės kokybės) vadovaujantis Civilinio kodekso 6.3643 straipsnio 4 dalimi,: 1) vartotojas turi grąžinti pardavėjui prekę pardavėjo sąskaita; 2) pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba vartotojo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti vartotojui už prekę sumokėtą kainą, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Kreipimosi dėl galimai netinkamos kokybės prekės atveju svarbu išsaugoti ir turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pristatymo adreso formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės, naudodamiesi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Dėl žalos atsiradusius tiesioginius nuostolius kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai.

12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra elektroninėje parduotuvėje  gali skelbti įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas nutraukti/panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užpildytose formose pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Skundų nagrinėjimo ir reikalavimų pareiškimo neteismine tvarka procedūros ir jų vykdymo taisyklės

15.1. Neteisminiai Skundų ir piniginių reikalavimų nagrinėjimo būdai taikomi savanoriškai. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. paštas tarnyba@vvtat.lt. Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt. 

15.2. Pardavėjas šiose Taisyklėse bei savo interneto svetainėje pateikia elektroninę prieigą prie ODR platformos http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma – tai informacijos apie ginčų, kylančių tarp verslininkų ir vartotojų, sprendimo ne teismo tvarka būdus šaltinis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jų pagrindu kilusiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teisme, pagal Pardavėjo buveinės vietą.